Historia firmy

22 wrze?nia 2011 TerpeneTech Limited uzyska? zgod? Eden Researche Plc na u?ywanie opatentowanej przez Eden technologii mikrokapsulacji  drobinek dro?d?y w produkcji ?rodków biobójczych do stosowania domowego oraz w rolnictwie.arbre

Ponadto TerpeneTech dzi?ki dost?powi do dokumentacji rejestracyjnej marki Eden dotycz?cej substancji czynnych eugenolu, geraniolu i tymolu uzyska? mo?liwo?? sprzeda?y produktów na bazie terpenów zakapsu?owanych  i niezakapsu?owanych.

20 maja 2013 firma Eden Research Plc og?osi?a zatwierdzenie przez Komisje Europejska trzech akt dotycz?cych u?ywania  substancji aktywnych w produktach na bazie ro?lin na terenie krajów Unii Europejskiej , rozporz?dzenie (WE) nr 1107/2009.

TERPENETECH Ltd KEMP HOUSE, 152 CITY ROAD, LONDON, EC1V 2NX, UNITED KINGDOM